• Telefon: +(48)605-625-605

Polityka Prywatności – RODO

Polityka Prywatności – RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I JEJ ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM RODO

 

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 

 1. Administrator danych osobowych:

 

Działalność Rozrywkowa Sylwester Dorynek, z siedzibą w Szczedrzyku przy ulicy Olimpijskiej 1 , NIP 7541004705, jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Olimpijska 1, 46-042 Szczedrzyk, drogą elektroniczną na adres e-mail: ford@autoslub.opole.pl , lub telefonicznie pod numerem 605-625-606.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

 • Przyjęcie zamówienia i wykonanie umowy, czyli realizacja usług związanych z prowadzoną przez nasze przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
 • Kontaktowanie się w sprawach wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym stanowią automatyczne wyrażenie zgody na przetworzenie przesłanych przez Państwa danych.
 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez klienta(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Wypełnianie obowiązków podatkowych i księgowych.
 • Ustalania, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy.

 

 1. Obowiązek podawania danych osobowych:

 

Podanie danych osobowych jest wymagane do przyjęcia zamówienia, podpisania umowy, wystawienia dokumentów księgowych, a także rozpatrzenia reklamacji. Bez podania niezbędnych danych nie jest możliwe wystawienie faktury czy złożenie reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest konieczne. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 1. Czas przechowywania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji sprawy, jak i po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaczy to, że będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub zgłoszonej reklamacji. Jeśli została wystawiona faktura, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa podatkowego do 6 lat (dokumenty księgowe powinny być przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO podajemy, że:

 

 1. Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Twoje podstawowe dane są przechowywane dla potrzeb marketingu do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub momentu gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Twoje dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa.

 

 

 

 

 1. Posiadane prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

– prawo dostępu do swoich danych

– prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do ograniczania przetwarzania danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, na podstawie której przetwarzane

są jego dane osobowe. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

 

 1. Odbiorcy danych:

 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko te instytucje, które są upoważnione na mocy prawa. Jako Administrator dokładamy wszelkich starań by zapewnić możliwie jak najskuteczniejszą ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, niedozwolonym ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 • W związku z zawieraniem umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

– firmy pocztowe i kurierskie

– firma administrująca naszą stronę internetową

– firmy administrujące sieć informatyczną

– firma prowadząca księgowość

– kancelaria notarialna lub prawna

– banki, instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

 

 

 

 1. Pliki cookies:

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, np. na Twoim telefonie, komputerze czy tablecie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one dostarczaniu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

-pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

-uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

-stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposobu wyświetlania Serwisu

 

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
– stałe, które przechowywane są na Twoim komputerze przez określony czas;
– sesyjne, które przechowywane są na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
– niezbędne – umożliwiające efektywne korzystanie ze strony internetowej;
– statystyczne – umożliwiające prowadzenie statystyk dotyczących naszej strony internetowej;
– wydajnościowe – umożliwiające przetwarzanie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

 

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.